Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky

Dohoda (objednavka)o provedení krejčovské práce

I. Předmět smlouvy

Předmětem dohody je provedení krejčovské práce (dále jen „dílo“)

II. Cena a způsob úhrady

Zákazník při podepsání objednavky zaplatí 100% ceny díla, není-li dohodnuto jinak. Daňový doklad vystaví zhotovitel zákazníkovi při převzetí díla.

III. Termín provedení a předání

Termín zhotovení jedna se při podepsaní objednavky podle domluvě s zakaznikem. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. 

IV. Odpovědnost stran

Zhotovitel nese odpovědnost za převzeté zboží, za kvalitu práce i za termín zhotovení díla ode dne převzetí zakázky do dne zhotovení díla. Chceme vás upozornit, že krejčovství nevykonává funkci zavazadlové úschovny a není povinno schraňovat zboží zákazníků. Po třetí SMS upomínce během 30 dní ode dne zhotovení díla a osobní telefonické komunikace s klienty putuje nevyzvednuté zboží do kontejneru. 

V. Možnost odstoupení od smlouvy

Po dohodě se zákazníkem může být termín zhotovení prodloužen, k čemuž může dojít v případě obtíží při hledání vhodných materiálů, použitých pro danou objednávku, nebo v případě potřeby provedení dodatečného zkouseni. V případě, že zakázka nemůže být provedena, bude zakázka vrácena zákazníkovi spolu se zálohou.

VI. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si objednávku, sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí.